....ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จัดทำโดย งานสารสนเทศ.....
   
 
             
||| หน้าแรก ||| ข่าวประชาสัมพันธ์ ||| กิจกรรม ||| ปฏิทินวิชาการ ||| บุคลากร ||| ดาวน์โหลด ||| ติดต่อเรา
 
เกี่ยวกับโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10376864_1394282550889030_8263750337967177825_n.jpg?oh=949eb2b0f9e2f5dc7a54fcfe0a38f1e5&oe=55EFF703

ลักษณะเป็นรูปโล่
ความหมาย
ภาพซ้าย          วังน้ำ               หมายถึง        การศึกษากำลังพัฒนาเข้ามาสู่ตำบลวังไม้แดง และ เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต 
ภาพขวา           ต้นไม้แดง          หมายถึง        ความเข้มแข็ง  อดทน (ต้นไม้ที่มีในท้องถิ่น) 
รูปใบไม้           ใบของต้นไม้แดง   หมายถึง        ผลผลิตทางการศึกษา

คำขวัญของโรงเรียน 
“คุณธรรมประเสริฐ  เลิศทางวิชาการ”

คติธรรมประจำโรงเรียน
ธม  โม  หเว  รก  ชติ  ธมฺ  มจารํ 
(ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม)

สีประจำโรงเรียน 
แดง-เขียว 
แดง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง 
เขียว  หมายถึง  ความร่มเย็น  รักสงบ

อักษรย่อโรงเรียน
ว.ม.พ.  วังไม้แดงพิทยาคม
WMP   Wangmaidanpittayakom school

วิสัยทัศน์ (Vision)
ยิ้มไหว้ ทักทาย บรรยากาศสบายร่มรื่น ยั่งยืนวัฒนธรรม ก้าวนำด้านกีฬา เน้นการศึกษาสู่อาชีพ

อัตลักษณ์ (Identity)
ยิ้มไหว้ ทักทาย


พันธกิจ 
(Mission)

 1. จัดทำระบบสารสนเทศ แผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 2. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. พัฒนางานวิชาการ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น
 4. จัดกระบวนการการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
 6. เน้นพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 7. ประสานสัมพันธ์กับชุมชนในการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
 8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป้าประสงค์ (Objective)

 1. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ แผนงาน โครงการที่ชัดเจน สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. นักเรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. นักเรียนแต่ละช่วงชั้นมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 6. เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ให้มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
 7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
 8. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ต่ำกว่า A3

 

แผนผังโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

อาณาเขตของโรงเรียน
ทิศเหนือ จรดถนน ร.พ.ช. สายโนนเพ็ก-โนนเพ็ด 
ทิศตะวันออก     จรดถนนสาธารณะประโยชน์ 
ทิศตะวันตก      จรดที่ดิน-ทำเลเลี้ยงสัตว์ 
ทิศใต้             จรดที่ดิน-ทำเลเลี้ยงสัตว์


นายไพศาล มุ่งวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม


เมนู
หน้าแรก หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เกี่ยวกับโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศ พันธกิจ
บุคลากร ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินวิชาการ ปฏิทินวิชาการ
ติดต่อเรา ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด
จำนวนนักเรียนโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

 
kroobannok.com
 
   
 


© Copy Right 2014 wmp
WANGMAIDANGPITTAYAKOM SCHOOL
facebook/wmppitschool | wmppit@hotmail.com | wmppit@wmp.ac.th | wmppit@gmail.com

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม www.wmp.ac.th 112 หมู่ 11 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
จัดทำโดย นายไวกูณฐ์ ชูมา งานสารสนเทศ
webmaster : golfpg@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ