โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั้นเดียวแบบ108ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 3,057,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั้นเดียวแบบ208ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 1,455,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร คสล.2ชั้น แบบ216 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 8,461,449.65
เพิ่มเติม..