โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั้นเดียวแบบ208ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 1,455,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :