โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร คสล.2ชั้น แบบ216 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 8,461,449.65
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :