โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

              smileyโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมตั้งอยู่เขตพื้นที่ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ “โคกเหล่าพระ” ซึ่งเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านตำบลวังไม้แดง
ในเนื้อที่  54 ไร่ 50 ตารางวา   เป็นชุมชนชนบท  ประชากรประกอบด้วยเชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย 
นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  7 เมษายน พ.ศ. 2520 
                 
              โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน   ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6