โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


“โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี”