โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๗๐ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มุ่งการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน