โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
smiley พันธกิจ
1)  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย มีจิตอาสา
3)  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้มีความสมบูรณ์
4)  ส่งเสริมการจัดหาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษา
5)  พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
6)  ส่งเสริมศักยภาพครูให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา
7)  ดูแล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ สื่อ อาคารสถานที่ให้มีความพร้อม
8)  สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับหน่วยงาน องค์กรทุกรูปแบบ

9)  พัฒนาส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

smileyเป้าประสงค์
1.นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
3.นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มีความสมบูรณ์
4.โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
5 โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
6.ครูมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา
7.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ สื่อ และอาคารสถานที่   มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
8.โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับหน่วยงาน องค์กรทุกรูปแบบ