โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
คุณธรรมประเสริฐเลิศทางวิชาการ                   คือปณิธานของวังไม้แดงพิทยาคม
สถานศึกษาที่ชาวประชาชื่นชม                       ฝึกฝนอบรมให้ลูกหลานเก่งและดี
มีสติปัญญาแจ่มจ้าดั่งดวงตะวัน                      ให้รักผูกพันร่วมสร้างสรรค์สามัคคี
ผ้องชาวแดงเขียวล้วนกลมเกลียวเป็นพี่น้อง     สร้างสรรค์ความดีให้สมศักดิ์ศรีสถาบัน
แดงคือความกล้าชาญชัยใจเด็ดเดี่ยว              อยู่คู่กับเขียวสดชื่นร่มเย็นสุขสันต์
ขอวังไม้แดงพิทยาคมจำเริญนิรันดร์                อยู่เป็นมิ่งขวัญแห่งประทาย นครราชสีมา

**********************************