โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


smileyชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3

smileyชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6
  1. สายวิทย์ฯ-คณิต
  2. สายวิชาการทั่วไป