โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
จำนวนนักเรียนโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ปีการศึกษา 2565