โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.89 KB 3
แบบ่คำขออนุมัติงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 70.14 KB 4
แบบคำขอสลิปเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.24 KB 1
ตัวอย่างโครงการที่มีหลายกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 93.4 KB 6
จำนวนนักเรียน 9 มิ.ย.65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 4
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ อบจ.นครราชสีมา 11
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 30.4 KB 5
แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.97 KB 5
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 392.53 KB 12
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 170.68 KB 19