โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
คณะผู้บริหาร

นายจิรพงษ์ พรหมชัยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสายัน พับพิมพ์สัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา