โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกาญจนา ทวีพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ) วิทยาการคอมพิวเตอร์
2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) ครู
2561 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล