โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณภา ไปรแดน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : wanapar11@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญาตรี / บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ปวค.) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2558 ปริญญาโท / บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ต.ค. 2549 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ครูอัตราจ้างรายเดือน
1 ต.ค. 2550 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว พนักงานราชการ
1 เม.ย. 2552 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ครูผู้ช่วย
1 เม.ย. 2554 - 31 ต.ค. 2558 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ครู อันดับ คศ.1
1 พ.ย. 2558 - 31 ต.ค. 2559 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ครู อันดับ คศ.2
1 พ.ย. 2559 - 6 เม.ย. 2562 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ครู อันดับ คศ.2
7 มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ครู อันดับ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดการเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วย Scratch
2 การพัฒนาการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) รายวิชาวิทยาการคำนวณ1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
3 การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ2 เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการเรียนรู้