โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจักรพงษ์ ไชยปัญหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
2551 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งครู)
2553 โรงเรียนเจียวนนท์อุทิศ2 พนักงานราชการ
2556 โรงเรียนครบุรี ครูผู้ช่วย
2558 โรงเรียนครบุรี ครู
2559 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล