โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.เปรมินทร์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
2 งานวิจัยดุษฏีนิพนธ์ การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดย นายเปรมินทร์ สิงห์ซอม
3 บทความทางวิชาการ การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ในยุค New normal สู่ยุค next normal
4 บทความทางวิชาการ การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ONLINE TEACHING AND LEARNING IN SCHOOLS UNDER THE EPIDEMIC SITUATION OF THE COVID-19 VIRUS
5 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ RAMA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
6 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบ KWL-Plus ร่วมกับ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5