โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอุมาพร ยอดปรางค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏนครราชสีมา/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30 ส.ค. 2547 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ อาจารย์ 1 ระดับ3
24 ธ.ค. 2547 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ ครู อันดับ คศ.1
1 พ.ค. 2552 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ครู อันดับ คศ.1
1 พ.ค. 2556-1ต.ค. 2558 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ครู อันดับ คศ.2
20 ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ครู อันดับ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล