โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศรีนวล แดงประพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเพ็ญพิชชา พันธุรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1