โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจินตนา สุขรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางธัญชนก อาโปกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายปรินทร เลิศสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1