โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวไพศานต์ บุรีขันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวณิชาภัทร กรองเห็น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทองสุข ภูมิวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกาญจนา ทวีพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววรรณภา ไปรแดน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : wanapar11@gmail.com

นายสีหราช บุษย์ศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1