โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
บุคลาการสนับสนุน

นางนงลักษณ์ พลีพูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายประนมวัลย์ พลชนะสงค์
ช่างครุภัณฑ์

นายสนอง กุเวสา
ช่างครุภัณฑ์

นายกิตติพงษ์ ศรีงาม
ภารโรง

นางทองเพียร คงประทีป
แม่บ้าน

นายสงกา เล่ห์กล
คนขับรถ