โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตนาภรณ์ อนิวรรตน์วงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุริย์ วงษาเวียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจักรพงษ์ ไชยปัญหา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1