โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเศรษฐา ปินะเต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกิติยวดี ตู้ธีระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2