โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมหมาย อัลมาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอัญชลี พันธ์เถร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1