โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ดร.เปรมินทร์ สิงห์ซอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางอุมาพร ยอดปรางค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอนันต์ ปัตตังทานัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2