โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายชิษณุพงษ์ แก้วนอก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิพัฒน์ พลเสน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนราวิชญ์ พันธ์พิบูลย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ มณีทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพิชชา กองโคกกรวด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนีกร ด่านเสลา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรี ทะวิโยค
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรดนย์ รัตนแสนสี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล เล่ห์กล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัชญา บุตรโคตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏฐณิชา สมบัติหอม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา แก้วนอก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2