โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่