....ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จัดทำโดย งานสารสนเทศ.....
   
 
             
||| หน้าแรก ||| ข่าวประชาสัมพันธ์ ||| กิจกรรม ||| ปฏิทินวิชาการ ||| บุคลากร ||| ดาวน์โหลด ||| ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์  (Vision)
ยิ้มไหว้ ทักทาย บรรยากาศสบายร่มรื่น ยั่งยืนวัฒนธรรม ก้าวนำด้านกีฬา เน้นการศึกษาสู่อาชีพ


พันธกิจ (Mission)


1.จัดทำระบบสารสนเทศ แผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2.เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.พัฒนางานวิชาการ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

4.จัดกระบวนการการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

6.เน้นพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

7.ประสานสัมพันธ์กับชุมชนในการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

8.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายไพศาล มุ่งวัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม


เมนู
หน้าแรก หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เกี่ยวกับโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศ พันธกิจ
บุคลากร ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินวิชาการ ปฏิทินวิชาการ
ติดต่อเรา ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด
จำนวนนักเรียนโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

 
kroobannok.com
 
   
 


© Copy Right 2014 wmp
WANGMAIDANGPITTAYAKOM SCHOOL
facebook/wmppitschool | wmppit@hotmail.com | wmppit@wmp.ac.th | wmppit@gmail.com

โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม www.wmp.ac.th 112 หมู่ 11 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
จัดทำโดย นายไวกูณฐ์ ชูมา งานสารสนเทศ
webmaster : golfpg@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ