โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
112 หมู่ 11  ตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วย Scratch
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณภา ไปรแดน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,14:49  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไพศานต์ บุรีขันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,15:17  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่ออาจารย์ : ดร.เปรมินทร์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,12:05  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเสียงและอักษรไทยในภาษาไทย โดยใช้เทคนิค กลุ่มแบบร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางศรีนวล แดงประพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,14:37  อ่าน 782 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเคมี ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เคมีไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไพศานต์ บุรีขันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,14:36  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยดุษฏีนิพนธ์ การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดย นายเปรมินทร์ สิงห์ซอม
ชื่ออาจารย์ : ดร.เปรมินทร์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,21:38  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ในยุค New normal สู่ยุค next normal
ชื่ออาจารย์ : ดร.เปรมินทร์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,21:29  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ONLINE TEACHING AND LEARNING IN SCHOOLS UNDER THE EPIDEMIC SITUATION OF THE COVID-19 VIRUS
ชื่ออาจารย์ : ดร.เปรมินทร์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,21:28  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ RAMA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : ดร.เปรมินทร์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,21:12  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบ KWL-Plus ร่วมกับ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : ดร.เปรมินทร์ สิงห์ซอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,21:11  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..